[0977207836]

[Level: 001 - 0/2/10]

Face

Khuôn mặt
/feɪs/

[Thoát game] - [IPA] - [Bài tiếp theo]
- - - - - - - - - [Tuần tự] - -