[0977207836]

[Level: 001 - 0/1/10]

****

???

- -

[Bỏ qua]
[Thoát game] - [IPA] - [Bài tiếp theo]
- - - - - - - - - [Tuần tự] - -