[0977207836]

[Level: 002 - 0/1/10]

***

???

- -

[Bỏ qua] - [Gợi ý][Bài trước] - [Thoát game] - [IPA] - - [Bài tiếp theo]
- - - - - - - - - [Tuần tự] - -