Học tiếng Anh thụ động qua các bài hội thoại giao tiếp

Chương trình chỉ chạy trên Windows hoặc Android.

Chế độ Learning nên dùng trên máy tính và nhớ chọn số thứ tự bài phía dưới cùng.

Nếu đang nghe dở mà bạn muốn dừng lại thì ấn nút "Pause" (không nhảy bài), nghe lại thì "Start".
Nếu bạn nghe trên điện thoại thì phải để chế độ màn hình 30 phút.
Sau khi chạy được 150 câu hội thoại thì chương trình sẽ dừng lại (30-40 phút) bạn muốn chạy tiếp thì ấn "Next"

100 Lessons [↧] [↧]: [Youtube] - [Learning] - [Listening]

10/100 Lessons: [10] - [20] - [30] - [40] - [50] - [60] - [70] - [80] - [90] - [100]
[01-20] - [21-40] - [41-60] - [61-80] - [81-100]

Allie and Mark: [Youtube] - [Learning] - [Episode 1] - [Episode 2] - [Episode 3] - [Listening]

American English File: [Youtube] - [Learning] - [Episode 1] - [Episode 2] - [Episode 3] - [Listening]

Conversation: [Allie & Mark - Jenny & Rob] - [Allie & Mark - Jenny & Rob - 100 Lessons - I'm Jane]

I am Jane: [Youtube] - [Learning] - [Listening] - [Listening Allie & Mark - Jenny & Rob - Jane]

English have go: [Youtube] - [Learning] - [10] - [20] - [30] - [40] - [50] - [60] - [70] - [Listening]

Story collection: [Learning] - [Listening - Chapter] - [Listening]

Teacher Mike: [Listening]

Teacher Mike: [ Learning ] - [10] - [20] - [30] - [40] - [50] - [60] - [70] - [80] - [90] - [100] - [110] - [120] - [ All ]

My Collection: [Learning] - [10] - [20] - [30] - [Listening]

4000 essential english words: [Learning] - [5] - [10] - [Listening]

Songs: [Queue] - [Random]

Songs and Lyrics: [Queue] - [Random]

[For Kids]

Công cụ tạo flash card & IPA: [Download]

Tìm bạn cùng sưu tập những bài hội thoại - Zalo 0977207836